FOR , FritidsOdlingens Riksorganisation, har under flera år kämpat för att berörda myndigheter, kommuner med flera ska ta frågan om spanska skogssnigelns ut-bredning på allvar och i likhet med Norge anta en nationell handlingsplan.

Med denna hemsida vill FOR samla den kunskap och de rekommendationer om spanska skogsnigeln och dess bekämpning som finns idag.


FOR är ett samarbetsorgan för ideella föreningar av rikskaraktär som huvudsakligen organiserar fritidsodlare, dvs alla de som har trädgårdsodling som fritidssysselsättning.

FOR:s uppgift är att

  • främja och utveckla svensk fritidsodling

  • företräda fritidsodlingens intressen gentemot myndigheter, företag och andra organisaitoner

  • utveckla samarbetet mellan fritidsodlingens olika organsiationer.